ContributieDe contributie is hieronder weergegeven en is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van het genoemde jaar. Jaarlijks wordt bekeken of de contributie herzien moet worden. De contributie wordt per kwartaal geïnd en geschiedt via automatisch incasso. Wij verzoeken u dan ook om de machtiging op het inschrijfformulier geheel in te vullen en te ondertekenen. Mocht automatische incasso niet mogelijk zijn, dan vindt de contributie inning per nota plaats. In dit geval dient de contributie per kwartaal betaald te worden. Daar wij extra kosten moeten maken, zijn hier extra kosten aan verbonden.

Nieuwe leden zijn na aanmelding inschrijfgeld verschuldigd.

Indien een lid meer dan 1 sport bij onze vereniging beoefent, dan is diegene alleen de contributie verschuldigd voor de groep met het hoogste contributiebedrag. Bijvoorbeeld een zwemmer van de A1 selectie die ook waterpolo speelt bij de senioren hoeft alleen de contributie voor de A1 groep te betalen.

Onderstaand de contributiebedragen per groep per jaar. De onderstaande contributies zijn vastgesteld op de ALV in maart 2023. 

Wanneer de kosten voor deze sport te hoog zijn, zijn er fondsen vanuit de gemeente mogelijk. Zie https://www.hofvantwente.nl/inwoners/werk-en-inkomen/regelingen-bij-laag-inkomen/participatiefonds-sport-cultuur-en-recreatie . 

Selectie Contributie 
A1 €460.-
B €325.-
C    €270.-   
D    €215.-   
E    €160.-   
G    €215.-  
Masters    €300.-   
Recreant    €185.-   
Triatlon    €250.-   
Polo jeugd    €275.-   
Polo senior 1 €360.-   
Polo senior recreant    €300.-   
Donateur    €45.-   
Familietarief 2   €1040,-
Studententarief 3    €220.-   
Polo senior 1/2     €180,-      
Ondersteunend lid 4  €20.-   
Erelid    -   
Lid van verdienste  -   

1) Actieve waterpololeden die ook als waterpoloscheidsrechter fungeren betalen de helft contributie. 
2) Indien de gezamenlijke contributie van meerdere gezinsleden op hetzelfde adres en van dezelfde familie boven de gezinscontributie uitkomt, dan geldt vanaf dat moment de gezinscontributie. De hoofdbewoner betaalt de gehele contributie, de overige gezinsleden betalen geen contributie meer.
3) Een lid die aantoont student te zijn en die bij een andere vereniging meetraint, komt in aanmerking voor de studentencontributie.
4) Steunende leden kunnen per kalenderjaar in de maand december een teruggave vragen van het steunende lidmaatschap. Dit moet gedaan worden op basis van een daarvoor op de website beschikbaar gesteld formulier. Na invulling moet deze door de betreffende commissie (waar de ondersteuning voor heeft plaatsgevonden) worden goedgekeurd. Na goedkeuring vindt uitbetaling plaats.

Overige inningen

Onderstaand staan de overige inningen. 

Naam Bedrag                         
 Inschrijfgeld (éénmalig bij lid worden)  €10,-